Πτώσεις πετρών

2016-07-29 23:32
" Εφημερίδα " της 14ης Μαρτίου του 1893: " Το άκρον της οδού Σίνα
εγένετο από τινός το κέντρο μυστηριωδών λιθοβολισμών, οίτινες
αρχόμενοι από της 9ης ώρας της νυκτός διαρκούσι μέχρι του
μεσονυκτίου. Ιδίως οι οικία του Αντωνίου Τζουμάρα ένεκα των
λιθοβολισμών τούτων υπέστη σημαντικάς ζημιάς, θραυσθέντων
παντών των υαλοπινάκων της οικίας. Καταγγελθέντος του γεγονότος
εις το Ε' Αστυνομικόν τμήμα μετέβη επί τόπου ο αστυνόμος κ.
Μαρούλης μετά τινών κλητήρων αλλά αν και παρέμεινεν επ'αρκετόν
δεν ηδυνήθει να αντιληφθεί πόθεν έρχονται οι λίθοι. Την προχθεσινή
δε νύκτα ολόκληρη η οδός Σινά ήτο ανάστατος εκ των ως βροχή
ριπτόμενων πετρών ".

Επαφή

Greek Paranormal Team™ Θήβα Βοιωτίας Info@GreekParanormalTeam.eu