Βρυχηθμοί στη Τριχωνίδα

2016-12-03 13:36

Έλαβε χώρα στην περιοχή Αγρίνιον του νομού
ΑΙΤAΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.
 
Εφημερίδα "Άστυ" της 19ης Απριλίου 1948. "Η περίεργος αυτή
είδηση μας έρχεται εξ Αγρινίου. Καθ' εκάστην μέρα, οι περί την
Τριχωνίδα λίμνη εργαζόμενοι χωρικοί ακούουσι φοβερούς
βρυχυθμούς, προερχόμενους εκ του μέσου της λίμνης Τριχωνίδος και
ακριβώς εκ του σημείου, ένθα πυκνά δέντρα, κάλαμοι, βρύα και άλλα
μικρά και μεγάλα δέντρα υψούνται και αποτελούν μικρό δάσος
βαλτώδες. Οι μυκυθμοί ούτοι, όμοιοι προς τους των λεόντων,
μένουσι δυσεξηγητοι, διότι πολλάκις οι χωρικοί περικύκλωσαν
ένοπλοι μάλιστα τη λίμνη αλλ' ουδέν κατόρθωσαν να ίδωσιν. Μόνο
τους βρυχηθμούς ήκουσαν εξερχόμενους κατά μικρά διαστήματα εκ
του βαλτώδες τούτου μέρους της λίμνης. Τίνες απεπειράθησαν δια
σχεδίας να πλέωσι τη λίμνη και πλησιάσωσι προς το μέρος τούτο
όπως ίδωσι το υδρόβιο τέρας, το οποίον μετά τόσης δυνάμεως
εκπέμπει τας φωνάς του, τα εν λίμνη όμως υπάρχοντα άφθονα χόρτα,
έλη και άλλα βαλτώδη μέρη καθιστώσιν αδύνατον την προσέγγισιν.
Σημειωτέον ότι εκ της λίμνης θηριώδεις φωναί εξέρχοντας ήδη προς
ενός μηνός χωρίς ακόμη να κατορθώσι να ίδωσι τίποτε εντός της
λίμνης, κάτοικοι πολλοί καθ 'εκάστην μεταβαίνουσιν επί τούτου εις
αυτήν".

 

Επαφή

Greek Paranormal Team™ Θήβα Βοιωτίας Info@GreekParanormalTeam.eu